IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

Portāla www.kalachevaschool.lv lietošanas noteikumi, distances līguma noslēgšana un personu datu apstrāde.

A. Portāla lietošanas noteikumi

 1. Portāla lietošanasnoteikumi

Vispārīgi noteikumi

 1. Pakalpojuma iegādes interneta vietne/portāls www.kalachevaschool.lv ("Portāls").
 2. Pakalpojuma sniedzējs ("Pārdevējs") ir SIA "Idealist", vienotais reģistrācijas numurs 40103885475, juridiskā adrese Kr.Valdemāra ielā 83-3, Rīgā, LV-1013.
 3. Pakalpojuma saņēmējs ("Pircējs") ir jebkura fiziska persona, kas:
  1. saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem ir uzskatāma par rīcībspējīgu personu; un
  2. ir reģistrējies kā Portāla lietotājs.
 4. Portāla pārvaldnieks ir Pārdevējs.
 5. Portāla lietotājs ir Pircējs.
 6. Kontakttālrunis tehnisku risinājumiem gadījumos - +371 26535060
 7. E-pasts tehnisku risinājumiem gadījumos: jautajumi@kalachevaschool.lv

Pakalpojums

 1. Kalacheva school.lv sagatavoti tālmācības (online) gleznošanas, zīmēšanas un citādu radošu darbību kursi un nodarbības ("Pakalpojums").
 2. Katra atsevišķa Pakalpojuma veids, tā detalizēts apraksts un cena ir uzskatāma Portālā.
 3. Pārdevējs, izmantojot Portālu, pārdod Pakalpojumu Pircējam, un Pircējs no Pārdevēja pērk attiecīgu Pakalpojumu.
 1. Portāla lietotāja reģistrēšanās un līguma noslēgšana

Pircēja reģistrēšanās

 1. Pircējs reģistrējas Portālā par šī Portāla lietotāju, tā pārvaldniekam iesniedzot pieteikumu ("Pieteikums"). Pieteikums sagatavojams un iesniedzams elektroniski Portālā, un tas satur šādu informāciju par Pircēju:
  1. vārds, uzvārds;
  2. e-pasta adrese;
  3. tālruņa numurs.
 2. Pircējs pēc tā sekmīgas reģistrācijas Portālā saņem attiecīgu apstiprinājuma e-pastu.
 3. Pārdevējs var pieprasīt papildus arī sniegtās informācijas verifikāciju.
 4. Iesniedzot Portāla pārvaldniekam informāciju, kas nepieciešama, lai reģistrētos Pircējs apliecina, ka viņš ir pilnībā iepazinies ar šiem noteikumiem, šie noteikumi viņam ir saprotami, un viņš tiem piekrīt un apņemas rīkoties saskaņā ar tiem.
 5. Reģistrējoties par Portāla lietotāju Pircējs apliecina, ka tam nav tiesisku šķēršļu un viņš vēlas ar Pārdevēju noslēgt turpmāk minēto līgumu par Portāla lietošanu.

Līguma noslēgšana

 1. Līgums par Portāla lietošanu starp Pircēju un Pārdevēju tiek noslēgts brīdī, kad Pircējs Portālā tiek reģistrēts kā Portāla lietotājs.
 2. Portāla pārvaldniekam ir tiesības atteikt reģistrēt Pircēju kā Portāla lietotāju, un tam ir tiesības atteikties noslēgt ar Pircēju šo līgumu, ja Portāla pārvaldnieks ir konstatējis iemeslus Pircēja reģistrācijai un attiecīgā līguma noslēgšanai.
 3. Pircējs, iesniedzot Pieteikumu šajos noteikumos noteiktajā kārtībā, izsaka Portāla pārvaldniekam oferti noslēgt šo līgumu par Portāla lietošanu.
 4. Pircējs pēc šī līguma noslēgšanas var iegādāties tiesības personiskai vajadzībai uz noteiktu laiku lietot (skatīties) Portālā iekļautās video formātāsagatavotās nodarbības/lekcijas ("Nodarbības") saskaņā ar šā Līguma noteikumiem.

Skaidrības labad līdzējiem ir saprotams, ka ar terminu "Nodarbību iegāde" šī līguma ietvaros ir saprotama lietošanas tiesību iegāde uz noteiktu laiku. Proti, Pircējs, iegūst tiesības lietot video materiālu personīgām vajadzībām, taču tas neiegūst nekādas īpašumtiesības uz to, tam nav tiesības to lejupielādēt, pārpublicēt vai jebkādā veidā rediģēt.

 1. Pakalpojuma iegāde un atteikuma tiesības

Pakalpojuma iegāde

 1. Lai iegūtu tiesības lietot (skatīties) Portālā iekļautās Nodarbības, Pircējs veic šādas darbības:
  1. izvēlas Nodarbības vai to ciklu (kursu), ko tas vēlas iegādāties;
  2. pasūta izvēlēto Nodarbību vai to ciklu (kursu);
  3. apmaksā pasūtīto Nodarbību vai to ciklu (kursu).
 2. Informācija par Nodarbību vai to ciklu (kursu) ir uzskatāma Portālā, cita starpā, Nodarbības apraksts, cena, lietošanas tiesību un hipersaites (web link) darbības ilgums.
 3. Izvēlētās Nodarbības vai to cikla (kursa) pasūtīšana un apmaksa notiek atbilstoši Portālā noteiktajai informācijai un saskaņā ar attiecīgām norādēm.
 4. Izdarot pasūtījumu ("Pasūtījums"), Pircējs izsaka oferti Pārdevējam iegādāties Nodarbību vai to ciklu (kursu) saskaņā ar Portālā esošo Nodarbības vai to ciklu (kursu) aprakstu un šī līguma noteikumiem. Un Pārdevējs pieņem šo oferti, tādējādi pārdodot Pircējam tā izvēlēto Nodarbību vai to ciklu (kursu), ja maksājums ir noticis sekmīgi, proti, noteiktā pirkuma maksa pilnā apmērā pārskaitīta Pārdevējam.
 5. Pēc sekmīga maksājuma izpildes Pircēja profilā (Portālā) būs pieejama hipersaite (web link), kuru nospiežot būs iespēja skatīties video.
 6. Norēķini Portālā notiek tikai ar priekšapmaksu, izmantojot šādas bankas norēķinu kartes: VISA, MasterCard un VISA Electron.
 7. Pircējam ir tiesības veikt norēķinus tikai ar tādu norēķinu karti, kas ir reģistrēta uz attiecīgā Pircēja vārda. Izmantot trešo personu norēķinu kartes ir aizliegts.
 8. Pircējam nav tiesību jebkādā veidā nodot iegādātās lietošanas tiesības trešajām personām.
 9. Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā mainīt Portālā esošo piedāvājumu, Nodarbību vai to cikla (kursa) cenu, aprakstu.

Atteikuma tiesības

 1. Pircējam nav Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteikto atteikuma tiesību uz iegādātajām Nodarbībām vai to ciklu (kursu).
 2. Šādas atteikuma tiesības nav piemērojamas, jo līgums noslēgts par digitālā satura piegādi.
 3. Digitālais saturs ir uzskatāms par piegādātu, kad Pircējs ir ieguvis tiesības lietot tā izvēlēto Portālā iekļauto Nodarbību vai to ciklu (kursu).
 1. Datu un informācijas apstrāde

Datu apstrāde

 1. Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot Pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt pakalpojuma piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām un šo līgumu. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi. Mēs rūpējamies par jūsu privātumu un personas datu drošību. Īstenojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko tiek atcelta Direktīva 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), mēs nodrošinām jums īpaši caurskatāmu un godīgu jūsu personas datu apstrādi.

Personīgās informācijas apstrāde

 1. Pircēja personas dati, kurus Pārdevējs/Portāls apstrādājebkuram konkrētam mērķim vai mērķiem, netiek uzglabāti ilgāk, nekā tas ir nepieciešams šī mērķa sasniegšanai. Jebkurā gadījumā tie tiek uzglabāti ne ilgāk kā:
  1. Profila dati tiks saglabāti ne ilgāk kā 3 (trīs) gadus pēc pēdējās pierakstīšanās kontā vai jūsu pēdējā pirkuma (atkarībā no tā, kurš datums ir vēlāk).
  2. darījumu dati tiks uzglabāti ne ilgāk kā 10 (desmit) gadus pēc pakalpojumu sniegšanas beigām.
  3. ziņojumapmaiņas dati tiks saglabāti ne ilgāk kā 3 (trīs) gadus pēc jūsu pēdējā pirkuma (atkarībā no tā, kurš datums ir vēlāk).
  4. korespondences dati tiks saglabāti ne ilgāk kā 2 (divus) gadus pēc saziņas beigām.
  5. korespondences dati tiks saglabāti ne ilgāk kā 2 (divus) gadus pēc saziņas beigām.
 2. Neskatoties uz citiem šīs sadaļas noteikumiem, Pārdevējs ir tiesīgas uzglabāt Pircēja personas datus, ja tas nepieciešams, lai izpildītu mums saistošus juridiskos pienākumus. Atsevišķos (izņēmuma) gadījumos nav iespējams noteikt laiku, cik ilgi Pārdevējs glabās Pircēja personas datus. Piemēram, piekļuves dati tiks saglabāti tik ilgi, cik tas nepieciešams īpašiem nolūkiem. Pārdevējam ir tiesības glabāt Pircēja personas datus, ja tas nepieciešams, lai izpildītu Pārdevējam saistošu tiesisku pienākumu izpildei.
 3. Pārdevējs un Portāls apņemas aizsargāt un cienīt Pircēja privātumu. Pircējs, noslēdzot šo līgumu, apliecina, ka ir rūpīgi iepazīstieties ar paziņojumu par privātumu, un ir informēts, kāpēc un kā Pārdevējs vāc un izmanto Pircēja datus.
 4. Portāla pirmajā apmeklēšanas reizē Pircējam jāapstiprina sīkdatņu izmantošana atbilstoši paziņojuma noteikumiem.
 5. Ja Pircējam rodas jautājumi par to, kā tiek aizsargāts tā privātums, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu: jautajumi@kalchevaschool.lv.
 6. Pārdevējs apstrādā Pircēja profila un pasūtījumu datus, Pircēja profila/pasūtījuma dati var ietvert Pircēja vārdu/uzvārdu un e-pasta adresi, tālruņa numuru un citus datus, ko Pircējs sniedz Pārdevējam, reģistrējoties Portālā, kā arī Pircēja pirkumu vēsturi. Šie dati tiek iegūti tieši no Pircēja. Pārdevējs apstrādā konta datus Portāla un pakalpojuma darbības un drošības nodrošināšanai, nolūkā pienācīgā kārtā sniegt pakalpojumus un sazināties ar jums. Šīs apstrādes juridiskais pamats ir šī īguma noslēgšana un izpilde, kā arī līdzēju likumīgās intereses, proti, Portāla un pakalpojumu uzraudzība, aizsardzība un uzlabošana.
 7. Pārdevējs apstrādā informāciju, kas saistīta ar pakalpojumu sniegšanu Portālā. Darījuma dati var iekļaut Pircēja kontaktinformāciju, bankas konta informāciju un informāciju par darījumu. Darījuma dati tiek apstrādāti, lai piegādātu pakalpojumu, kā arī saglabātu pareizu šo darījumu uzskaiti. Šīs apstrādes juridiskais pamats ir šī līguma noslēgšana un izpilde, kā arī Pārdevēja likumīgās intereses, proti, pareiza Portāla un tirdzniecības administrēšana.
 8. Pārdevējs var apstrādāt informāciju, ko Pircējs iesniedzis, lai pieteiktos mūsu e-pasta ziņojumu un jaunumu saņemšanai. Ziņojumu apmaiņas dati tiek apstrādāti, lai nosūtītu Pircējam atbilstošos ziņojumus un jaunumus. Šīs apstrādes juridiskais pamats ir Pircēja piekrišana. Tāpat, ja Pārdevējs jau ir piegādājis Pircējam pakalpojumu un Pircējs nav izteicis iebildumus, Pārdevējs var apstrādāt ziņojumu apmaiņas datus, pamatojoties uz Pārdevēja likumīgajām interesēm, proti, lai uzturētu un uzlabotu attiecības ar Pircēju.
 9. Pārdevējs var apstrādāt informāciju saistībā ar jebkuru paziņojumu, ko Pircējs nosūta Pārdevējam. Korespondences dati var iekļaut saziņas saturu un ar saziņu saistītos metadatus. Ja saziņa tiek uzsākta Portāla saziņas formā, Portāls ģenerēs ar korespondenci saistītos metadatus. Korespondences dati tiek apstrādāti, lai sazinātos ar Pircēju un veiktu uzskaiti. Šīs apstrādes juridiskais pamats ir Pārdevēja likumīgās intereses, proti, pareiza Portāla un uzņēmējdarbības pārvaldība, vienotas un kvalitatīvas konsultāciju prakses nodrošināšana un domstarpību risināšana starp Pircēju un Pārdevēja darbiniekiem.
 10. Pārdevējs var apstrādāt Pircēja personas datus, kā norādīts šajā paziņojumā, ja tas ir nepieciešams, lai izpildītu vai aizstāvētu tiesiskās prasības, neatkarīgi no tā, vai tās rodas tiesas, administratīvā vai citā ārpustiesas kārtībā. Šīs apstrādes juridiskais pamats ir Pārdevēja likumīgās intereses, proti, Pārdevēja likumīgo tiesību, Pircēja likumīgo tiesību un citu personu likumīgo tiesību aizsardzība un nodrošināšana.
 11. Papildus iepriekš minētajiem nolūkiem, atbilstoši kam Pārdevējs ir tiesīgs apstrādāt Pircēja personas datus, Pārdevējam ir tiesības apstrādāt Pircēja personas datus arī tādos gadījumos, kad šāda apstrāde ir nepieciešama, lai nodrošinātu atbilstību citiem, iepriekš neminētiem, Pārdevēja tiesiskajam pienākumam.
 12. Pārdevējs varam nodot informāciju par Pircēju trešām personām šādos gadījumos:
  1. Lai sniegtu Pārdevēja partneru piegādātos pakalpojumus. Pārdevējs izmantojam citus uzņēmumus, kas var iekļaut, bet neaprobežojas ar esošām vai turpmākām saistītām juridiskām, korporatīvām personām, lai sniegtu kopīgus pakalpojumus vai noteiktus pakalpojumus Pārdevējam vai Pārdevēja vārdā un palīdzētu pārvaldīt Pārdevēja komercdarbību. Ja ir jāpiegādā pakalpojums, ko veic Pārdevēja partneris, Pircēja informācija var tikt pārsūtīta vai padarīta pieejama Pārdevējam pakalpojumu sniedzošajam partnerim.
  2. Lai ievērotu juridiskās prasības, sadarbotos ar tiesībsargājošām iestādēm, novērstu noziedzīgas darbības un aizsargātu Pārdevēju, Pircēja un citu personu likumīgās tiesības. Ciktāl to skaidri neaizliedz piemērojamie likumi, Pārdevējs ir tiešigs izpaust Pārdevēja savākto personisko informāciju, nepaziņojot Pircējam, ja Pārdevējs uzskata, ka izpaušana ir atbilstoša, lai :(a) ievērotu jebkādu piemērojamo likumu, noteikumu, juridisko procesu vai īstenojamu valdības pieprasījumu; (b) sadarbotos ar tiesībsargājošajām iestādēm vai citām valdības iestādēm izmeklēšanas jomā (šādā gadījumā informāciju pieprasītājai tiesībsargājošajai iestādei vai valdības dienestam nav obligāti oficiāli jāiesniedz Pārdevējam pavēste); (c) izmeklētu, novērstu vai veiktu pasākumus saistībā ar iespējamām noziedzīgām darbībām; (d) izpildītu līgumu; aizsargātu un aizstāvētu Pārdevēju, tā saistīto korporatīvo personu un to attiecīgo darbinieku, klientu un partneru, un aģentu, citu lietotāju un vispārējās sabiedrības tiesības vai īpašumu; vai (e) rīkotos situācijās, kurās pastāv apdraudējums jebkuras personas personiskai drošībai.
 1. Citi noteikumi
 1. Pircējs sniedz Portālam precīzu, pilnīgu un īstenībai atbilstošu informāciju. Ja sākotnēji Pircēja sniegtā informācija ir mainījusies (tai skaitā informācija, kuru Pircējs sniedza Portālā reģistrējoties), Pircējam ir pienākums veikt attiecīgās izmaiņas Portālā vai, ja tas nav iespējams, tieši par to informēt Pārdevēju.
 2. Pircējs apņemas ievērot visus Portāla lietošanas noteikumus, par kuriem Pārdevējs/Portāls ir informējis Pircēju.
 3. Ja Pircējs nesaņem šajā līgumā paredzētos paziņojumus, vai rodas citi tehniski sarežģījumi, Pircējs par to informē Pārdevēju.
 4. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji grozīt šā līguma noteikumus, par to informējot Pircēju. Ja Pircējs nepiekrīt Pārdevēja piedāvātajiem līguma grozījumiem, tas par to informē Pārdevēju un šis līgums ir uzskatāms par izbeigtu 1 (desmit) darba dienu laikā no informācijas nosūtīšanas Pārdevējam. Līguma izbeigšanās neietekmē līdzēju tiesības un pienākumus, kas nodibināti līdz līguma izbeigšanai.
 5. Šis Līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku.
 6. Līdzējiem ir tiesības vienpusēji izbeigt šo līgumu jebkurā brīdī par to informējot otru līdzēju vismaz 10 (desmit) dienas iepriekš. Līguma izbeigšana neietekmē līdzēju tiesības un pienākumus, kas nodibināti līdz Līguma izbeigšanai un ciktāl tie pēc būtības piemērojami pēc Līguma izbeigšanas.
 7. Ja Pircējs nav veicis pilnu samaksu par Pasūtījumu, Pārdevējam ir tiesības vienpusēji izbeigt attiecīgo darījumu.
 8. Pārdevējam ir tiesības bez brīdinājuma dzēst Lietotāja reģistrāciju Portālā un izbeigt šo Līgumu, ja Pircējs ir rīkojies vai rīkojas prettiesiski, vai arī Pārdevējam ir pamatotas aizdomas, ka Pircējs varētu rīkoties prettiesiski, turklāt šāda rīcība rada vai var radīt kaitējumu Portālam vai trešajām personām.
 9. Strīdi, kas izriet no šā Līguma vai no saskaņā ar šo Līgumu noslēgtajiem līgumiem, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā. Šim Līgumam un saskaņā ar šo Līgumu noslēgtajiem darījumiem piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti.


Idealist, SIA
Reg.nr. 40103885475 PVN reg.nr. LV40103885475
Banka: SWEDBANK SWIFT: HABALV22 IBAN: LV81HABA0551039884377
Jur.adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 83-3, Rīga, Latvija LV-1013

e-pasts: info@kalachevaschool.lv

Kontakttālrunis tehnisku risinājumiem gadījumos - +371 26535060

E-pasts tehnisku risinājumiem gadījumos: jautajumi@kalachevaschool.lv